Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Dzierżeninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Dzierżeninie.

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 • część zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo w całości,
 • brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z innych zewnętrznych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
filmy które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Szczerba - Kozłowska, szczerba-kozlowska@pokrzywnica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 236910348. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Kompleks obiektów szkolnych zlokalizowany jest przy drodze krajowej nr 61 na trasie Pułtusk - Warszawa. W jego skład wchodzą:
  • stary budynek dydaktyczny – zadaszone wejście główne od frontu budynku, do którego prowadzą schody. Wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone, bez progów, dostępne dla osób na wózku. Przy schodach  znajduje się podjazd dla wózków.
  • budynek dydaktyczno – żywieniowy – zadaszone wejście od dziedzińca budynku, wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone, bez progów, dostępne dla osób na wózku.
  • hala sportowa – zadaszone wejście w szczycie budynku, do którego prowadzą schody. Wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone, bez progów, dostępne dla osób na wózku. Przy schodach  znajduje się podjazd dla wózków.
 2. Budynek jest dwukondygnacyjny. Nie ma wind. Komunikacja między piętrami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem schodów. Krawędzie schodów  bez wyróżnień kolorystycznych (niewidoczne dla osób słabowidzących). Stopnie schodów proste, bez wystających nosków. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Osoby na wózkach obsługiwane są na parterze, gdzie znajduje się sekretariat szkoły ( naprzeciw frontowego, głównego wejścia). Dostępny dla nich jest  korytarz dolnej kondygnacji, który pozwala na swobodne mijanie się dwóch osób. Korytarzem można  przemieścić się pomiędzy starym budynkiem dydkatycznym, częścią żywieniową, a halą sportową.  
 3. Budynek nie posiada pochylni, platform schodowych. Brak jest również informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 4. Przed budynkiem szkoły znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak jest oznaczeń w alfabecie brajla.
 6. Osoba niepełnosprawna chcąca skorzystać z pomocy tłumacza w budynku szkoły powinna zgłosić ten zamiar co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Aplikacje mobilne